AMELIA ALCOCK-WHITE

Nautilus

Oil on Canvas
18 x 36 inches
2017
SOLD